کنترل و بستن حسابهای استانهای زاهدان و کردستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی

با توجه به برنامه زمانبندی بستن حسابهای منتهی به پایان سال 98، با تعامل کارشناسان ستاد و کارشناسان استان ، حسابهای استانهای سیستان و کردستان جمع بندی و نهائی گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید