نمونه برداری از کودهای وارده به انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

با توجه به حمل محموله های کود اوره از شیراز، پتروشیمی رازی و اوره پردیس به انبار کارگزاری والیجرد، از این محموله ها نمونه برداری و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید