توزیع 60 تن انواع کودهای شیمیایی در فروردین99 در استان اصفهان به صورت فروش مستقیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از توزیع 60 تن از انواع کودهای کشاورزی به صورت فروش مستقیم در استان اصفهان درفروردین سال 99خبر داد. 60 تن از انواع کود های شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین بهره برداران متقاضی در سطح استان اصفهان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید