توزیع کود بین چقندر کاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از بازدید از مزارع چقندر قند توسط همکاران کارشناسان فنی استان خبر داد ،آقای افضلی افزود:این بازدید جهت برسی وضعیت احتمالی آفات ،بیماری ها و توصیه های کودی مورد لزوم انجام شد ، مهندس افضلی بیان کردند :کود مورد نیاز کشاورزان چقندر قند کاران استان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید