برگزاری کمیسیون معاملات استان کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش روبط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

کمیسیون معاملات استان روز پنج شنبه مورخ 1399/02/11  مطابق اعلام قبلی در روزنامه رسمی جهت بازگشایی پاکات مربوط به مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی استان و معرفی برنده مناقصه برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید