کیسه گیری 6706 تن کود فله فرورین ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کیسه گیری 6706تن کود کشاورزی از نوع فله  در استان مازندران در فروردین ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای فله کشاورزی کیسه گیری شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 270کارگزار توزیع بخش خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید