برگزاری جلسه توجیهی جهت شرکت در مناقصات حفاظت فیریکی و خدماتی اداری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

روز دوشنبه تاریخ 99/2/15 جلسه توجیهی جهت موسسات واجد شرایط شرکت در  مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و همچنین مناقصه امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اند با حضور  مسئول محترم حراست استان ، در محل دفتر مدیریت برگزار شد. در این جلسه مسئول حراست استان توضیحات و نکات لازم را در خصوص برگزاری مناقصه و شرایط و ضوابط آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برای پیمانکاران واجد شرایط شرکت در مناقصه ، بیان نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید