بازدید پایلوت

بازدیداز مزرعه طرح پایلوت تغذیه ای گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت با اعلام  این خبرگفت:  بازدیدی در  پنج شنبه  مورخ 18/2/ 99، به اتفاق اعضای محترم  پایلوت تغذیه ای گندم بعمل آمد در این بازدید گیاه از  نظر فنولوژی در مرحله شیری شدن دانه ها قرار داشت و وضعیت بیماری ها ی برگی و خوشه ای گندم کرت های مربوط به کرت شاهد و شرکت های تولید کننده کود پایش گردید که  با عنایت به گرم شدن هوا و  بالا رفتن در جه حرارت هوا و مضافا مصرف قارچ کش آلتو کمبی و اثر  خوب مصرف  آن برکنترل بیماری های کاملا مشهود  بود و کرت های مزرعه از نظر ورس یا درصد خوابدگی مورد بررسی قرار گرفت که بین35-15 درصد گزارش گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید