برگزاری مناقصه امورخدماتی وپشتیبانی درکرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان درمناقصه امورخدماتی وپشتیبانی استان کرمان در تاریخ بیست ویکم اردیبهشت ماه،ساعت 9 صبح با حضور اعضاءکمیسیون معاملات وتعدادی از نمایندگان شرکتهای متقاضی برگزار شد

مهندس قاسمی افزود:مناقصه مذکور درسامانه ستاد برگزار شدکه تعداد 13 شرکت، اسناد مناقصه را دریافت وتعداد 8 شرکت پیشنهادات خود را ارسال نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید