مراکز خدمات جهاد کشاورزی غیر دولتی

راه اندازی و ایجاد نخستین مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در شهرستان مراوه تپه گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید   هزار  جریبی  به نقل از  دکتر  مهاجر  رئیس  سازمان  جهاد کشاورزی  استان  گلستان  گفت :نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان مراوه تپه راه اندازی می شود.راه اندازی و ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی از برنامه های سازمان جهادکشاورزی استان و با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به منظور واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیردولتی و همچنین برای تسهیل کارهای کشاورزان و ارائه خدمات بهتر به آنان است.این مراکز کانون های ارائه تمامی خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز مردم در بخش کشاورزی، فرصت های سرمایه گذاری، روش های تامین مالی پروژه ها، معرفی و ترویج فن آوری ها و نهاده های کشاورزی، مشاوره های تخصصی و... به صورت "خصوصی و خود اتکا" هستند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید