مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی:

درارایه طرح اجرایی از کلیه ظرفیت های فنی، علمی و بازرگانی ذینفعان کودهای کشاورزی استفاده نمایید

بعد از ظهر امروز، دومین جلسه کارگروه مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور اعضا در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار گردیده و اجرای مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، از رؤسای گروه های شش گانه این طرح خواستند تا در برگزاری جلسات گروه ها،  از ظرفیت فنی، علمی و بازرگانی شرکت های تولیدکننده کودهای کشاورزی، موسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی استفاده نموده و براساس چارچوب ابلاغی گزارش اجرایی خود را تنظیم و در جلسه بعدی به کارگروه ارایه نمایند.

در این جلسه اعضای کارگروه به عنوان رؤسای گروه های شش گانه شامل گروه های کودهای ازته، فسفاته، پتاسه، ماکرو، ریزمغذی ها و آلی و زیستی ضمن ارایه لیست پیشنهادی اعضای گروه خود به جلسه، سوالات و ابهامات خود در مورد روند کار مطرح نموده و به بحث گذاشتند.

کارگروه مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی از زمان ابلاغ حکم مجری طرح به آقای مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بیست روز پیش، تشکیل و درحال بسترسازی برای جلب مشارکت ذینفعان کودهای کشاورزی در اجرای اهداف این طرح است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید