تسویه حساب کامل پس کرایه حمل کودازمبادی به استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ازتسویه حساب کامل پش کرایه کودهای حمل شده ازمبادی به صورت پس کرایه به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه دردوماهه ابتدای سال جاری خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید