بازدید از انبار های کود شهرستان قوچان، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

کار گروه بازدید انبار ها ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ،  ضمن بازدید از دو انبار  مورد تقاضای کارگزاری جدید در شهرستان قوچان ، از کلیه کارگزاران شهرستان مذکور نیز  بازدید بعمل آوردند .  در ادامه  کار گروه بازدید این مدیریت طی جلسه ای  با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قوچان،   گزارشات بازدید ها را  مورد بررسی واقع  قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید