نمونه بردای از کودهای تولید داخل و وارداتی سوپرفسفات تریپل

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گزارش داد:به منظور کنترل کیفی کودهای تولید شده داخلی و وارداتی (سوپرفسفات تریپل ) ارسالی از شرکت کیمیا داران کویر یزد ( تولید کننده کود داخلی ) و مجتمع شیمیایی آبیک (کشت دلنواز ) به انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی استان تهران نمونه برداری از کودها توسط کارشناسان استان انجام و برای آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد که در نهایت مورد تائید قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید