بازدید دوره ای از کارگزاران توزیع نهاده استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در جهت بازدیدهای دوره ای کارگزاران، کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از انبارهای کارگزاری توزیع کود شیمیایی قمرود بازدید کرده و موارد و تذکرات لازم در خصوص انبارداری، چیدمان، نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی و توزیع با قیمتهای مصوب در چرخه رسمی توزیع کود و طبق دستورالعمل های شرکت، به کارگزاری مذکور داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید