بازگشایی پاکات تجدید مناقصه امورحفاظت فیزیکی درکرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: در تاریخ چهارم تیرماه جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان درتجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی ونگهبانی برگزار شد. 

مهندس قاسمی افزود :مناقصه مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به انجام رسید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید