انعقاد تفاهمنامه باشرکت برافزا کشاورز پارس

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در روز شنبه تاریخ چهاردم تیرماه سال جاری ، مدارک و اسناد از نماینده شرکت برافزاکشاورز پارس توسط اداره فروش مدیریت بازرگانی داخلی دریافت  شد و مقرر است در جلسه کمیته فنی با حضور آقایان دکتر داودی (مدیر محترم دفتر ثبت وکنترل کیفی مواد کودی ) – مهندس علیزاده ( عضو هیئت  مدیره و معاونت محترم بازرگانی ) – مهندس ملازاده ( عضو هیئت مدیره و معاونت محترم فنی و امور تولیدی )- مهندس فلاح ( مدیریت محترم بازرگانی داخلی ) و مهندس خانزادی  ( رئیس محترم اداره فروش )  درخصوص انعقاد تفاهمنامه با شرکت مذکور در قالب کودهای غیریارانه ای بحث وبررسی و تصمیم نهایی صورت پذیرد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید