نمونه برداری جهت آنالیز

آنالیز 16 مورد از کودهای شیمیایی تولید داخل

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات نباتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در خرداد ماه1399مجموعا" 3200تن کود از تولید کنندگان داخلی طرف قرارداد  با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استانها ارسال شده است و از این میزان کود ارسالی   16مورد  نمونه برداری گردیده و آنالیز16نمونه اخذ گردیده و مناسب می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید