گزارش کنترل و تضمین کیفیت کود های شیمیایی

گزارش بازرسی و نظارت برکود های تولید داخل خردادماه استانها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات 

در اجرای نظام کنترل و تضمیین کیفیت کودهای داخلی و محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 32استان ،گزارش نظارت و بازرسی بر کارخانجات  و تولیدات کودهای داخلی ،کارگزاریها و کودهای پتروشیمی  هاو کودهای وارداتی را به مدیریت کود و سموم ارسال نموده اند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید