علیرضا اشتیاقی

بازدید میدانی ، رصد و پایش کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

بازدید میدانی ، رصد و پایش کودهای شیمیایی کارگزاران توزیع کود در سطح استان ، توسط گروه پایش کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان بعمل آمد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید