نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی استان قم

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گزارش داد:

بمنظور کنترل و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی، کمیته نظارت بر سازمان جهاد کشاورزی استان متشکل از :

نماینده ی حراست سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان، نماینده مدیر زراعت سازمان و نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در محل کارگزاری های شرکت حضور یافته و روند توزیع کودهای شیمیایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید