بازدید کارگروه پایش و کنترل بازار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در چهار ماهه ابتدای سال 99 بمنظور بازرسی و نظارت بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی، 12 بازدید از کارگزان توزیع کننده نهاده های کشاورزی و فروشگاه های توزیع کننده توسط کارگروه پایش و کنترل بازار استان قم انجام شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید