ارسال کود اروه به نقاط مختلف استان مرکزی - مرداد ماه 1399

بارگیری و ارسال 750تن کود اوره به کارگزاران تحت پوشش استان مرکزی – طی چند روز گذشته حتی در ایام تعطیل اعیاد ، مرداد ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  بیان نمود :  با تلاش و زحمات انبارداران انبارهای سازمانی استان طی روزهای گذشته ، حتی در ایام تعطیل اعیاد  ، کود شیمیایی اوره ، توسط پیمانکار حمل طرف قرار داد شرکت به کلیه کارگزاران تحت پوشش بارگیری و حمل شده است ، تا نیاز کشاورزان استان برطرف شود .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید