توزیع کود نیترات آمونیوم سولفات

بررسی کارشناسی بیشتر از روند توزیع کود نیترات آمونیوم سولفات درعرصه کارگزاری توزیع و فروش نهاده های کشاورزی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،  از ابتدای  سال جاری  تاکنون از 1200 تن محموله ارسالی   از شرکت  صنایع شهدای صدر شیمی در  انبارهای سازمانی این شرکت نمونه برداری، و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربری نهاده‌های کشاورزی ارسال شد که  پارت های ارسال مورد تائید  قرار گرفت که از میزان72% به میزان865 تن بین کشاورزان توزیع شد.  در این مهم هزار جریبی به بررسی کارشناسی بیشتر از روند توزیع این کود در عرصه کارگزاری ها تاکید کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید