گزارش مصور بازدید از انبارهای کارگزاران و مراکز توزیع کود توسط کمیته بازرسی کود استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: 

نماینده این مدیریت به همراه اعضای کمیته بازرسی کود استان ( متشکل از نمایندگانی از معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی استان و مرکز تحقیقات کشاورزی استان و بازرسی جهاد کشاورزی استان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ) بر اساس برنامه زمان بندی ( هفته ای 2 بار ) در تاریخ های 21 و 26 شهریور ماه جاری ، از انبارهای کارگزاران کود تحت پوشش این مدیریت در شهرستانهای بندرعباس و میناب ، بازدید بعمل آورده و به بررسی مواردی از جمله نصب نرخنامه مصوب - حواله های صادره توسط مراکز جهاد و مدیریت ها  در بخش ها و شهرها - دفاتر ثبت فروش کارگزاران - شماره ثبت کودی - موجودی انبار - وزن کیسه ها و کیفیت کود و کیسه های کود ، پرداخته و وضعیت تقاضا و توزیع مناسب کود در مناطق را رصد نمودند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید