بازدید از مزارع بذری برنج در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید و نظارت فنی از مزارع بذری شلتوک برنج طرف قرار داد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح این استان خبر داد.

 مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

نظارت و بازدید های دوره ای فنی ازمزارع شلتوک برنج توسط کارشناسان بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران وکارشناسان مرکز تحقیق کشاورزی صورت  می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید