اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

دكتر حسن جهانبازي رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري به همراه دكتر هاشمي رئيس واحد استاني تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و مهندس میرزائی مدیر  شركت خدمات حمايتي كشاورزي  به منظور بررسي روند گواهي ، تخليه گندم از  سایت  بوجاري استان  بازديد نمودند. تا كنون 952 تن گندم آبي و حدود 200 تن گندم ديم شامل ارقام پيشگام،حيدري، ميهن،سرداري و هشترود در اين شركت تخليه گرديده است. اين مجموعه داراي دو دستگاه بوجاري و دو سايت مجزا براي بوجاري گندم مي باشد از هفته آتي فرايند بوجاري و ضدعفوني گندمهاي بذري آغاز مي شود تا از اواخر شهريور بذور گندم فرآوري شده و بين كشاورزان توزيع گردد.