جلسه آموزشی سیستم توزیع هوشمند و پایش کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

کارکنان واحد بازرگانی در جلسه ویدئو کنفرانس آموزش نرم افزار جدید حمل و نقل و توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی در روز شنبه مورخ اول شهریورماه 99 شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید