بازدید و نصب اتیکت مشخصات به کودهای مکشوفه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید و نصب اتیکت مشخصات به کودهای مکشوفه در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: معاون فنی استان البرز ضمن بازدید از کودهای مکشوفه اخیر در انبارهای سازمانی نصب به الصاق اتیکت مشخصات کودهای مذکور اقدام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید