اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان  از بازدید دوره ای از انبارکارگزاری های کود  شهرستان گرگان خبرداد . در این بازدیدکارشناسان فنی  و بازرگانی برای  اجرای دقیق دستورالعمل  ها به کارگزاران توصیه های در خصوص نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان , ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای،  راست آزمایی  کود  توزیع شده  به  کشاورزان در سیستم نهاده های کشاورزی نموده اند.