عملكرد شهريور ماه سال 1397تبريز

روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي خبر داد:

اموركود :

1 ) فروش مقدار 7207  تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

لازم به توضيح است كه درصورت تامين و ارسال بموقع ، ميزان فروش كود يارانه دار و غيريارانه دار بيشتر از مقادير مذكور ميباشد.

2 ) بازديد از انبار كارگزاران استان و تكميل صورتجلسه مربوطه ( 16 كارگزار ) و ارسال آن به مديريت محترم بازرسي و حسابرسي شركت

3 ) نمونه برداري از محــــمولات وارده بــــــه انبار سازماني و انبار كارگزاران ( 26مورد ) و ارسال آن به مركز تحقيقات كاربردي نهاده هاي كشاورزي( كرج )

4 ) حضور فعال نماينده اين مديريت دراكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع نهاده هاي كشاورزي توسط كارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد

5 ) شركت درجلسه كميته فني پايش و پيش آگاهي محصولات زراعي و باغي به تعداد 2 مورد

 

اموراداري )

1 ) مقدمات لازم جهت برگزاري مناقصه كيسه گيري كودهاي فله  

2 ) مقدمات لازم جهت برگزاري مناقصه حمل و نقل به مقدار 23000 تن كه از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت.

امور سم )

پيگيري سموم علف كش کلزای مورد نیاز استان (سم بوتیزان استار)

 

فعاليت باشگاه كشاورزان :

1 ) تعداد تماس 118  مورد ، مراجعين حضوري 74 نفر ، توصيه فني 107 مورد ، گزارش هواشناسي 24  مورد ، عضويت موقت 328 كشاورز.

ماشين آلات :

1 ) پاسخ به 10 مورد استعلام اسناد

2 ) ارسال ليست قيمت جديد محصولات توليدي شركت هاي طرف قرارداد به كارگزاران تحت پوشش اين مديريت

3 ) شركت در نمايشگاه توانمنديهاي سازمان جهاد كشاورزي در هفته دولت و توزيع بروشورهاي توليد كنندگان طرف قرارداد به بازديدكنندگان

بذر :

1 ) شركت در جلسات كميته بذر استان در چهار مرحله درخصوص خريد سهميه بذر شركت هاي توليد كننده بذر و مقدار خريد سهميه بذور شركت هاي توليد كننده بذر درسال زراعي 97 ـ 96

2 ) فروش گوني نايلوني 50 كيلويي بذر به تعداد 300 تخته به كارگزاران فروش نهاده هاي كشاورزي 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید