تهیه و تامین 800تن کود اوره در شهرستان چادگان استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درپنج ماهه سال 99 توانسته ایم 800جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان چادگان را توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید