بازدید از مزارع و باغات

بازدید از مزارع و باغات روستای علی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:

بازدید کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد آقای دکتر پارسائیان به همراه مدیر محترم حفظ نباتات استان جناب آقای مهندس فتاحی، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان تفت جناب آقای مهندس فلاح نژاد و کارشناس محترم حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان تفت آقای مهندس دانشمندی از باغات و مزارع روستای علی آباد به منظور ارزیابی آفات و بیماری های و وضعیت تغذیه ای آن ها صورت گرفت. طی این بازدید توصیه هایی جهت افزایش عملکرد و کنترل آفات و بیماری ها ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید