کود کشت پاییزه غلات استان کرمان تامین شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمد محسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: باتوجه به موجودی انبارهای تحت پوشش وتخصیص کود به استان، از مبادی وپتروشیمی مرودشت ، کودفسفاته،پتاسه وازته  مورد نیاز کشت پاییزه غلات، تامین شده است

وی افزود:کشاورزان می توانند با دردست داشتن حواله کودصادرشده از سوی مراکز خدمات، کودمورد نیاز خودرا از طریق کارگزاران شهرستان و منطقه خود تحویل بگیرند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید