توزیع کود

توزیع کود در بخش لاهرود شهرستان مشگین شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 49.930 کیلو گرم کود شیمیایی اوره به ارزش ریالی 464.773.500 در شهریور ماه سال 99 بین کارگزاران کود بخش لاهرود شهرستان مشگین شهر توزیع شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید