جلسه هماهنگی کلیه نهادها و ادارات و سازمانهای دولتی، درخصوص بسیج همگانی درحمل کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

جلسه هماهنگی کلیه نهادها و ادارات و سازمانهای دولتی و ... درخصوص بسیج همگانی درحمل کودهای شیمیایی و سایرنهاده های کشاورزی ازمبادی به استان اردبیل روز 17 مهرماه سالجاری در محل ساختمان استانداری اردبیل با ریاست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار و با حضور فرماندهی سپاه استان ـ فرماندهی تیپب 40 ارتش ـ ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ریاست سازمان صنعت و معدن استان ـ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ـ ریاست حمل و نقل شهرداری استان ـ مدیرعامل کشت وصنعت مغان و پارس ـ مدیرکل اطلاعات استان ـ معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ـ معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ـ مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ـ مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی ـ مدیریت حراست سازمان جهاد کشاورزی استان ـ مدیریت سازمان تعاون روستایی و .... برگزارو مقرر گردید کلیه نهادها و ارگانها و ادارات دولتی تمامی مساعی و امکانات دولتی را درحمل کودهای شیمیایی و سایر نهاده های کشاورزی بسیج و مشکلات وموانع موجود را مرتفع نمایند . همچنین مقرر گردید نیروی اتنظامی لیست کلیه کامیونهای دولتی موجود دراستان را دراسرع وقت دراختیار استانداری قراردهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید