صادرات کودهای کشاورزی

برگزاری جلسه کمیته صادرات کودهای شیمیایی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

در جلسه کمیته صادرات در ماه جاری تعداد 33 فقره مجوز صادرات برای انواع کودهای شیمیایی صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید