پایش وبازدید از انبار کارگزاران شهرستان شهربابک استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:پایش وبازدید از انبارهای کارگزاران شهرستان شهرباباک در تاریخ بیستم مهرماه انجام شد.

وی افزود:گروههای پایش در شهرستانها ومرکز استان بطور مستمر از انبارهای کود کارگزاران در سرتاسر استان بازدید می کنند وبرنحوه توزیع کودهای یارانه ای نظارت کامل دارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید