تقدیر و تشکر از عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تقدیر و تشکر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، از آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید