جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کود سوپرفسفات تریپل فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جلسه بازگشایی پاکات استعلام بهاء واگذاری عملیات کیسه گیری کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل (فله) از انبارهای سازمانی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در تاریخ 29 مهر سال 97 برگزار شد.

در این جلسه با توجه به چهار فقره پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان و همچنین با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت، مناسب ترین نرخ پیشنهادی به عنوان برنده نفر اول استعلام بهاء اعلام شد.

لازم به ذکر است این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) سه بار انجام شد که به دلیل نرخ بالای شرکت کنندگان مورد تایید قرار نگرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید