تامین 1000 تن کود اوره شهرستان کاشان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

آقای فریدون صفایی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درهفت ماهه سال 99 توانسته ایم 1000تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان کاشان را توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید