تامین وتوزیع کوددرشهرستان روانسر ستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار35000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان روانسر تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید