بازدیدگروه پایش از انبار کارگزاری شرکت تعاونی روستایی (سعادت) شهر سعد آباد شهرستان دشتستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبرداد:

بازدید گروه کنترل و پایش استان، از وضعیت انبار کارگزاری تعاونی روستایی (سعادت) شهر سعد آباد شهرستان دشتستان مورخ ۵ آبان ماه ۹۹، به منظور اجرای دقیق دستوالعمل های اجرائی از سوی شرکت و نظارت بر توزیع بهینه کود شیمیایی بین کشاورزان و ارائه توصیه های لازم انجام گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید