گزارش نمونه برداری مهر ماه سال جاری در استان کردستان

گزارش نمونه برداری های انجام شده در مهر ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از ارسال گزارش عملکرد نمونه برداری در مهر ماه سال جاری به مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد  افزود :  این گزارش شامل تعداد 19 نمونه کود در مهر ماه سالجاری به مرکز تحقیقات کاربردی در کرج ارسال شده شامل یک نمونه از کود نیترات آمونیم سولفات و تعداد 11 نمونه مربوط به کود سوپر فسفات تریپل و تعداد 7 نمونه مربوط به کود سولفات پتاسیم می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید