جلسه توجیهی رزمایش خود حفاظتی ادارات و کارخانجات سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

جلسه ای با حضور معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی و نیروهای حفاظتی و جمعی از همکاران برای توجیه رزمایش خود حفاظتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید