کمیسیون معاملات

برگزاری مناقصه نیروهای خدماتی در استان مرکزی – ابانماه 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

در تاریخ 1399/8/10 راس ساعت 10صبح  مناقصه نیرو های خدماتی از طریق سامانه دولت تدارکات الکترونیک در استان انجام شد مراتب به پیوست عکس جلسه جهت درج در سایت شرکت به حضور ارسال می گردد

جلسه کمیسیون معاملات بمنظور برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نیروهای خدماتی با حضور مدیر استان مرکزی  و سایر اعضاء کمیسیون معاملات در روز شنبه  مورخ 99/8/10 ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت استان  برگزار شد واز طریق سامانه دولت تدارکات الکترونیک ، مدارک شرکت کننده هابررسی شد و شرکت نیلوفرانه بعنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید