کود شیمیایی

حمل و ارسال کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 35 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در تاریخ 25 آبانماه سالجاری برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان ارسال شده است.

آقای بهروز الیاسی افزود از مقدار 35 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ارسالی برای شهرستان همدان، 10 تن برای کارگزاری کوزره، 10 تن برای اتحادیه تعاون روستایی و 15 تن برای تعاونی تولید باغداران همدان حمل و ارسال شده است تا طبق سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان بین کشاورزان منطقه توزیع شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید