مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

رفع تعهدات ارزی خریدهای خارجی کودهای شیمیایی بر اساس تأیید بانک مرکزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تا پایان سال 98 از ارز تخصیص یافته جهت واردات کودهای شیمیایی مورد نیاز کشور بطور کامل استفاده کرده و در این زمینه به تعهدات خود عمل نموده است.

 

مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق افزود شرکت خدمات حمایتی علی رغم دریافت مبلغ ناچیزی از یارانه نهاده های کشاورزی با مدیریت صحیح منابع مالی خود توانسته است نسبت به تسویه تعهدات ریالی خود به بانک مرکزی و دریافت ارز تخصیصی، عمل نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید