آزمایشگاه کنترل کیفی سموم

دریافت سموم ایمیدا کلوپراید ارسالی از سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

دو قلم سم ایمیدا کلوپراید  SC 35% جهت انجام آزمایشات کامل فیزیکی و شیمیایی ارسالی از سازمان حفظ نباتات کشور روز چهارشنبه 1399/09/05 تحویل آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید