توزیع کود شیمیایی اوره مهر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: درمهر ماه 1781 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاران تامین و در بین کشاورزان متقاضی کود توزیع شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید